اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:مهندسين مشاور بهين راهبرد آراس شماره عضویت: ۹۶۰۶ شماره تلفن : ۰۸۷-۳۳۳۸۴۱۰۵
آدرس شرکت : سنندج،شهرک صنعتي شماره۱، مرکز فناوري و کسب و کار سنندج طبقه ۲ واحد311


توضیحات ویژه