اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:آريا هنگارد شماره عضویت: ۹۲۰۶ شماره تلفن : ۰۲۱-۸۸۳۱۰۰۵۳
آدرس شرکت : تهران- خيابان سهروردي جنوبي- نبش خيابان مريوان-پلاک176- واحد4


فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!