اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:آذر تدوين طرح دقيق شماره عضویت: ۹۷۱۶ شماره تلفن : ۰۴۱-۳۵۵۹۵۱۱۴
آدرس شرکت : تبريز- چهار راه منصور- برج ابريشم- طبقه همکف حياط-پلاک 4


فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!