اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تعاوني آموزشي خدمات نوين بازار گنبد شماره عضویت: ۹۸۱۶ شماره تلفن : ۰۱۷۳۳۵۵۸۶۶۸
آدرس شرکت : شهرستان گنبد-خيابان طالقاني شر قي-جنب بانک سپه-مجتمع عيسي بيگي-طبقه اول -واحد2


فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!