جزئیات شرکت پارس آب تدبير
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت
ب-1 ب-1
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ ساختمان، مسکن و شهرسازي
۲ صنعت انرژی، نفت و گاز
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۳ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۱ تعداد اعضای کارشناس : ۷
تعداد پرسنل تمام وقت : ۱۱ تعداد پرسنل پاره وقت : ۰ تعداد پرسنل موردی : ۰
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۰ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۵ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۶ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۰
جمع کل : 11
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۳۵ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۳۵
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ تامين مالي طرح تصفيه خانه فاضلاب مسکن مهر شهر درگهان امکان سنجي متعارف ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ احداث خطوط اصلي شبکه جمع آوري فاضلاب شهريار امکان سنجي متعارف ۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ جمع آوري شبکه فاضلاب تربت حيدريه امکان سنجي متعارف ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تصفيه خانه فاضلاب ابو موسي و طولا بروش bot امکان سنجي متعارف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تصفيه خانه فاظلاب درگهان امکان سنجي متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تصفيه خانه فاضلاب پاکدشت بروش مدلهاي مالي امکان سنجي متعارف ۰
۷ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي خطوط انتقال و آب شيرين کن گلوگاه به روش bot امکان سنجي متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ انجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توحيهي نهايي طرح مدولهاي 7 و 8 تصفيه خانه جنوبي و شبکه جمع آوري محدوده فاينانس تهران به روش DBF براي ارائه به بانک صنعت و معدن امکان سنجي متعارف ۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ انجام خدمات مهندسي طرح احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب سرخه حصار و لويزان امکان سنجي متعارف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰ طالعات مراحل اول و دوم طرح آبرساني و تهيه اسناد مناقصه احداث تأسيسات آبرساني و آبشيرينکن طولاي قشم از طريق جذب سرمايه گذار امکان سنجي متعارف ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي، اسناد و برگزاري مناقصات تامين مالي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر رودان بروشBOT امکان سنجي متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲ مطالعات مراحل اول و دوم طرح آبرساني و تهيه اسناد مناقصه احداث تأسيسات آبرساني و آبشيرينکن جزيره لاوان از طريق جذب سرمايه گذار امکان سنجي متعارف ۱۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ انجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي اسناد و برگزاري مناقصات تامين مالي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر جاسک(ميناب) به روش BOT امکان سنجي متعارف ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ انجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرهاي درگهان بندر لنگه و کنگ بندر خمير به روش بيع متقابل امکان سنجي متعارف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ نجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تهيه اسناد و برگزاري مناقصه شبکه جمع اوري مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهريار و بخشي از شبکه جمع اوري فاضلاب ملارد امکان سنجي متعارف ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ ارزيابي امگان سنجي پروژه هاي آب و فاضلاب شهر امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ تهيه گزارش pre-appraisal فاضلاب غرب تهران برا امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸ مطالعات زيست محيطي و تهيه اسناد مناقصه بصورت امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب امکان سنجي پیچیده و بالا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰ مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب امکان سنجي پیچیده و بالا ۰
۲۱ مطالعات مراحل اول و دوم سوم آب شيرين گن هاي امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲ مطالعات آماده سازي طرح حوادث غير مترقبه EOP ب امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۹۱۰۹۲۰۰۰۰۰۰
۲۳ خدمات مهندسي و مطالعات ارزيابي اثرات زيست محي امکان سنجي پیچیده و بالا ۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴ خدمات مهندسي و مطالعات ارزيابي اثرات زيست محي امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ خدمات مهندسي و مطالعات ارزيابي اثرات زيست محي امکان سنجي پیچیده و بالا ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶ مطالعات مرحله سوم نظارت عاليه و کارگاهي بر اج نظارت پیچیده و بالا ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ تهيه گزارش توجيهي تهيه اسناد و برگزاري مناقصه امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸ مطالعات زيست محيطي و تهيه اسناد مناقصه طرح تص امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹ نجام مطالعات مرحله سوم نظارت عاليه و ارگاهي ب امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰ تهيه اسناد و برگزاري مناقصه جهت طرح فاضلاب ور امکان سنجي پیچیده و بالا ۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱ زيست محيطي طرح فاضلاب و تهيه اسناد مناقصه تصف امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۲ مطالعات زيست محيطي و تهيه اسناد مناقصه بصورت EPC طرح تصفيه خانه فاضلاب خين عرب-تحت فاينانس بانگ توس نظارت پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳ مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب اولنگ مشهد-تحت فاينانس بانگ توسعه اسلاميIDB نظارت پیچیده و بالا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴ مطالعات مراحل اول و دوم سوم آب شيرين گن هاي شهر بندر عباس غرب گشتي سازي نظارت پیچیده و بالا ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵ نجام مطالعات مرحله سوم نظارت عاليه و ارگاهي بر عمليات اجرايي تصفيه خانه هاي فاضلاب التيمور و خين عرب نظارت پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز