جزئیات شرکت پارس آب تدبير
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت سایر اعتبار سنجي(سنجش صلاحيت،اهليت و رتبه اعتباري) مطالعه و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري عارضه يابي ارزيابي طرح مشاوره تأمين مالي خدمات بانکي مشاور بين المللي سرمايه گذاري
ب-1 ب-1
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ ساختمان، مسکن و شهرسازي
۲ صنعت انرژی، نفت و گاز
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۳ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۱ تعداد اعضای کارشناس : ۷
تعداد پرسنل تمام وقت : ۱۱ تعداد پرسنل پاره وقت : ۰ تعداد پرسنل موردی : ۰
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۰ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۵ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۶ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۰
جمع کل : 11
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۳۵ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۳۵
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ تامين مالي طرح تصفيه خانه فاضلاب مسکن مهر شهر درگهان امکان سنجي متعارف ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲ احداث خطوط اصلي شبکه جمع آوري فاضلاب شهريار امکان سنجي متعارف ۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ جمع آوري شبکه فاضلاب تربت حيدريه امکان سنجي متعارف ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تصفيه خانه فاضلاب ابو موسي و طولا بروش bot امکان سنجي متعارف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تصفيه خانه فاظلاب درگهان امکان سنجي متعارف ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تصفيه خانه فاضلاب پاکدشت بروش مدلهاي مالي امکان سنجي متعارف ۰
۷ تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي خطوط انتقال و آب شيرين کن گلوگاه به روش bot امکان سنجي متعارف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ انجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توحيهي نهايي طرح مدولهاي 7 و 8 تصفيه خانه جنوبي و شبکه جمع آوري محدوده فاينانس تهران به روش DBF براي ارائه به بانک صنعت و معدن امکان سنجي متعارف ۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ انجام خدمات مهندسي طرح احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب سرخه حصار و لويزان امکان سنجي متعارف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰ طالعات مراحل اول و دوم طرح آبرساني و تهيه اسناد مناقصه احداث تأسيسات آبرساني و آبشيرينکن طولاي قشم از طريق جذب سرمايه گذار امکان سنجي متعارف ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي، اسناد و برگزاري مناقصات تامين مالي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر رودان بروشBOT امکان سنجي متعارف ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲ مطالعات مراحل اول و دوم طرح آبرساني و تهيه اسناد مناقصه احداث تأسيسات آبرساني و آبشيرينکن جزيره لاوان از طريق جذب سرمايه گذار امکان سنجي متعارف ۱۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ انجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي اسناد و برگزاري مناقصات تامين مالي طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر جاسک(ميناب) به روش BOT امکان سنجي متعارف ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ ارزيابي امگان سنجي پروژه هاي آب و فاضلاب شهر امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ تهيه گزارش pre-appraisal فاضلاب غرب تهران برا امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ مطالعات زيست محيطي و تهيه اسناد مناقصه بصورت امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب امکان سنجي پیچیده و بالا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸ مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب امکان سنجي پیچیده و بالا ۰
۱۹ مطالعات مراحل اول و دوم سوم آب شيرين گن هاي امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰ مطالعات آماده سازي طرح حوادث غير مترقبه EOP ب امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۹۱۰۹۲۰۰۰۰۰۰
۲۱ خدمات مهندسي و مطالعات ارزيابي اثرات زيست محي امکان سنجي پیچیده و بالا ۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲ خدمات مهندسي و مطالعات ارزيابي اثرات زيست محي امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳ خدمات مهندسي و مطالعات ارزيابي اثرات زيست محي امکان سنجي پیچیده و بالا ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴ مطالعات مرحله سوم نظارت عاليه و کارگاهي بر اج نظارت پیچیده و بالا ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵ تهيه گزارش توجيهي تهيه اسناد و برگزاري مناقصه امکان سنجي پیچیده و بالا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶ مطالعات زيست محيطي و تهيه اسناد مناقصه طرح تص امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ نجام مطالعات مرحله سوم نظارت عاليه و ارگاهي ب امکان سنجي پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸ تهيه اسناد و برگزاري مناقصه جهت طرح فاضلاب ور امکان سنجي پیچیده و بالا ۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹ زيست محيطي طرح فاضلاب و تهيه اسناد مناقصه تصف امکان سنجي پیچیده و بالا ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰ مطالعات زيست محيطي و تهيه اسناد مناقصه بصورت EPC طرح تصفيه خانه فاضلاب خين عرب-تحت فاينانس بانگ توس نظارت پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱ مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب اولنگ مشهد-تحت فاينانس بانگ توسعه اسلاميIDB نظارت پیچیده و بالا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۲ مطالعات مراحل اول و دوم سوم آب شيرين گن هاي شهر بندر عباس غرب گشتي سازي نظارت پیچیده و بالا ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳ نجام مطالعات مرحله سوم نظارت عاليه و ارگاهي بر عمليات اجرايي تصفيه خانه هاي فاضلاب التيمور و خين عرب نظارت پیچیده و بالا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴ انجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرهاي درگهان بندر لنگه و کنگ بندر خمير به روش بيع متقابل امکان سنجي متعارف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵ نجام خدمات مهندسي تهيه گزارش توجيهي و مدل مالي تهيه اسناد و برگزاري مناقصه شبکه جمع اوري مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهريار و بخشي از شبکه جمع اوري فاضلاب ملارد امکان سنجي متعارف ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز