تعاوني طرح و مشاوره و فني و مهندسي آبادگران شرق1632 زاهدان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۲۰۳گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
پروانه فني و مهندسي ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۱۴/۰۱/۳۸۴۲۲
پروانه اشتغال فعاليت غير دولتي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استا ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۳۵/الف
گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مهندسين فني مز سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۳/۵۹۲۶/س/ن
کارت عضويت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳/۲۳۱۷/س/ن
گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مهندسين مشاورح سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۳/۵۲۴۹/س/ن

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زاهدان- خيابان هفتم تير- جنب سرپرستي بانک کشاورزي استان وروبروي اداره منابع طبيعي شهرستان زاهدان

شماره تلفن

۰۵۴-۳۳۴۳۷۵۶۲

فکس

۰۵۴-۳۳۲۲۰۰۰۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها