اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:پارسيان کشت هگمتان شماره عضویت: ۹۳۰۱ شماره تلفن : ۰۸۱-۳۲۵۱۳۶۲۹
آدرس شرکت : همدان- آرامگاه بوعلي سينا- بلوار خواجه رشيد- کوچه نجفي- ساختمان سپهر- طبقه اول


اطلاعات هیأت مدیره:

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
سميه اماني کارشناس مهندسی کشاورزی عضو هیئت مدیره - مدير عامل
مرجان طاهري چمني کارشناس مهندسی کشاورزی عضو هیئت مدیره - نايب رييس
سيد امير مير مرادي کارشناس مهندسی کشاورزی عضو هیئت مدیره - رييس هيئت مديره


نام مدیر عامل : سميه اماني