اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تعاوني خدمات مشاور و سرمايه گذاري کارآمدان کومش شماره عضویت: ۹۱۰۹ شماره تلفن : ۰۲۳-۳۳۳۴۹۳۳۰ ۰۲۳-۳۳۳۴۹۳۲۰ ۰۲۳-۳۳۳۲۶۶۶۴
آدرس شرکت : سمنان- بلوار 17 شهريور- روبروي سرپرستي بانک ملت- طبقه فوقاني رستوران دلپذير


اطلاعات کارکنان شرکت:

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۵ تعداد پرسنل پاره وقت : ۶ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۱۱


رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسی صنایع ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
مدیریت صنعتی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
امور مالی و حسابداری ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
حقوق ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی مکانیک ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
اقتصاد ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی کشاورزی ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
جمع کل ۰ ۱۰ ۱ ۰ ۱۱