اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:توس راهبرد بنيامين شماره عضویت: ۸۹۱۲ شماره تلفن : ۰۵۱-۳۸۹۱۴۷۷۳
آدرس شرکت : مشهد- بلوار وکيل آباد- نبش صياد شيرازي4- طبقه4- واحد10


فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!