تعاوني پيام پارسيان مرکزي

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۴۰۳اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
پريسا لکاني کارشناس مهندسی برق عضو هیئت مدیره
متين شاهکرمي کارشناسی ارشد مدیریت عضو هیئت مدیره - عضو


نام مدیر عامل : محمد شاه کرمي

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

اراک- خيابان قيام- روبروي سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزي

شماره تلفن

۰۸۶-۳۳۶۶۷۵۷۵-۰۸۶-۳۳۶۶۱۰۰۲

فکس

۰۸۶-۳۳۶۶۴۰۲۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها